O Firmie

KOPALNIA KRUSZYW

logo tarkrusz

Kopalnia Kruszyw TAR-KRUSZ jest właścicielem złoża kruszywa naturalnego położonego w miejscowości Zabawa. Złoże zlokalizowane jest około 17 kilometrów na północny-zachód od Tarnowa i administracyjnie należy do gminy Radłów w powiecie tarnowskim.

Złoże „Zabawa” usytuowane jest na obszarze rozległego Zapadliska Przedkarpackiego wypełnionego iłami krakowieckimi, należącymi do wielkiego kompleksu osadów morskiego miocenu. Teren złoża znajduje się w południowej części Kotliny Sandomierskiej graniczącej od południa z Podgórzem Karpackim. Kotlina Sandomierska, będąca obniżeniem tektonicznym powstałym w czasie trzeciorzędowych ruchów tektonicznych, wypełniona została miocełskimi osadami sedymentacyjnymi, głównie iłami i łupkami oraz osadami soli kamiennej.

Na podłożu utworami miocełskimi zostały złożone osady czwartorzędowe. Osady te – żwiry z piaskami pochodzenia fluwioglacyjnego, często zazębiają się geometrycznie, czasowo i przestrzennie z utworami lodowcowymi. Jako najstarsze wyróżnia się tu żwiry i piaski z glinami akumulacji, zawiązanej ze zlodowaceniem krakowskim. Na nich złożona została morena oraz piaski fluwioglacjalne często zmieszane z miejscowym materiałem rzecznym. Ostatnie wysokie zasypanie dolin rzecznych nastąpiło po zlodowaceniu środkowopolskim. Z tego okresu pochodzą również potężne stołki napływowe usypane przez rzeki karpackie. W obrębie jednego z nich leży udokumentowane złoże „Zabawa”.

Obszar złoża charakteryzuje się nieznacznym zróżnicowaniem rzeźby terenu i stanowi głównie grunty orne o niewielkiej przydatności rolniczej. Teren jest niezabudowany, a najbliższe budynki znajdują się ok 500 metrów od granicy złoża. Zdolność produkcyjna Kopalni Kruszyw TAR-KRUSZ wynosi 500 tysięcy ton rocznie. Obecnie kopalnia zatrudnia 30 osób.